Theo thống kê sơ bộ vừa được Tổng cục Hải quan công bố, năm 2013 cả nước có 19 tỉnh, thành phố đạt giá trị kim ngạch XK từ 1 tỉ USD trở lên.

Trong các địa phương có kim ngạch XK “tỉ đô” có 2 địa bàn đạt kim ngạch trên 20 tỉ USD là TP.HCM đạt 29,488 tỉ USD, chiếm 22,3% tổng giá trị kim ngạch XK cả nước năm 2013; Bắc Ninh đạt 25,057 tỉ USD, chiếm 18,96% tổng giá trị kim ngạch XK cả nước. Ngoài ra có 2 tỉnh đạt kim ngạch trên 10 tỉ USD là Bình Dương (14,813 tỉ USD); Đồng Nai (10,976 tỉ USD).

Tổng giá trị kim ngạch XK của 19 thành viên “câu lạc bộ tỉ đô” đạt trên 115,7 tỉ USD, chiếm gần 87,6% tổng kim ngạch XK của cả nước năm 2013 (cả nước đạt 132,1 tỉ USD).

Trong năm 2013, chỉ còn khu vực Tây Nguyên chưa có địa phương nào đạt giá trị kim ngạch XK 1 tỉ USD trở lên. Địa phương có kim ngạch XK lớn nhất ở khu vực này là Đắk Lắk đạt 982,7 triệu USD.

Ngồn: Hải quan