Theo số liệu của Hải quan Algeria, kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2013 của nước này với thế giới đạt 120,77 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,20 năm 2012. Với Việt Nam, kim ngạch đạt gần 284 triệu USD, tăng 36% so với năm 2012.

I/ Số liệu ngoại thương Algeria với thế giới :

1/ Tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu 2013. Đơn vị : triệu USD

                                                                                                              

 
2012
2013
 2013/2012
Nhập khẩu
50.376
54.852
8,89%
Xuất khẩu
71.866
65.917
-8,28%
Cán cân
+21.490
+11.065
 
Tổng kim ngạch
122.242
120.769
-1,20%

Nguồn : Hải quan Algeria

2/ Cơ cấu hàng xuất. Đơn vị : triệu USD

Nhóm hàng
2012
2013
Trị giá
Tỷ trọng %
Trị giá
Tỷ trọng %
Năng lượng
69.804
97,13
63.752
96,72
S. phẩm ngoài năng lượng
2.062
2,87
2.165
3,28
Tổng cộng
71.866
100
65.917
100

Nguồn : Hải quan Algeria

II/ Quan hệ thương mại của Algeria với Việt Nam :

Kim ngạch ngoại thương của Việt Nam với Algeria đạt 283,89 triệu USD, tăng 36,51% so với năm 2012.  Đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Việt Nam chủ yếu vẫn xuất siêu sang Algeria. Kim ngạch nhập khẩu rất thấp.

a/ Tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu. Đơn vị : USD

 
2012
2013
So sánh  2013/2012
Việt Nam xuất
207.854.824
283.776.307
+36,53%
Việt Nam nhập
115.046
117.215
+1,89%
Cán cân
+207.739.778
+283.659.092
 
Tổng kim ngạch
207.969.870
283.893.522
+36,51%
Nguồn : Hải quan Algeria

b/ Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chính của Việt Nam. Đơn vị : USD

Tên hàng
2012
2013
So sánh  2013/2012
Cà phê
129.949.165
114.270.933
 
Gạo
25.216.358
61.854.572
 
Hạt tiêu
3.809.841
7.631.112
 
Giày dép
14.906.697
18.091.915
 
Thủy sản
5.597.597
8.371.763
 
Máy móc thiết bị
12.661.165
55.553.479
 
Sản phẩm khác
21.311.598
18.002.533
 
TỔNG kim ngạch
207.854.824
283.776.307
+ 36,53%
Hải quan Algeria
 
Nguồn: Thị trường nước ngoài