VINANET- Theo số liệu thống kê, trong 11 tháng đầu năm 2013, kim ngạch nhập khẩu ngô về Việt Nam từ các thị trường đạt 1.712.539 tấn, trị giá 546.409.129 USD, tăng 13,48% về lượng và tăng 17,55% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 tháng đầu năm 2013, Việt Nam nhập khẩu ngô từ 7 thị trường, trong đó Ấn Độ vẫn là thị trường lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam, với 1.003.391 tấn, trị giá 300.463.072 USD, giảm 7,18% về lượng và giảm 0,98% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường lớn thứ hai cung cấp ngô cho Việt Nam là Braxin, với 434.116 tấn, trị giá 122.016.830 USD, tăng 625,28% về lượng và tăng 622,62% về trị giá; Achentina là thị trường thứ ba, với 147.528 tấn, trị giá 45.006.608 USD, giảm 38,18% về lượng và giảm 39,88% về trị giá. Ba thị trường trên chiếm 85,5% tổng trị giá nhập khẩu ngô trong 11 tháng đầu năm 2013.

Ngoài ba thị trường trên, bốn thị trường còn lại chỉ có thị trường Hoa Kỳ là có kim ngạch nhập khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước, giảm 13,31%. Còn lại ba thị trường đều có kim ngạch nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó tăng mạnh nhất là thị trường Campuchia, tăng 118,59% về lượng và tăng 109,47% về trị giá; thi trường Lào tăng 12,42% về lượng và tăng 14,67% về trị giá.

Số liệu của Tổng cục hải quan về nhập khẩu ngô 11 tháng đầu năm 2013

Mặt hàng
ĐVT
11Tháng/2012
11Tháng/2013 

%tăng, giảm 11Tháng/2013 so với 11Tháng/2012

 
 
Lượng
Trị giá (USD)
Lượng
Trị giá (USD)

 Lượng (%)

 Trị giá (%)

Tổng
 
1.509.150
464.817.750
1.712.539
546.409.129
13,48
17,55
Ấn Độ
Tấn
1.081.061
303.428.757
1.003.391
300.463.072
-7,18
-0,98
Braxin
Tấn
59.855
16.885.441
434.116
122.016.830
625,28
622,62
Achentina
Tấn
238.654
74.864.543
147.528
45.006.608
-38,18
-39,88
Thái Lan
Tấn
11.291
24.118.272
22.260
35.847.278
97,15
48,63
Campuchia
Tấn
30.043
9.601.500
65.670
20.111.825
118,59
109,47
Lào
Tấn
15.180
4.031.560
17.065
4.623.020
12,42
14,67
Hoa Kỳ
Tấn
462
429.866
468
372.650
1,3
-13,31