Năm 2013 kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Đan Mạch đạt 445 triệu USD giảm 2,77% so với năm 2012, trong đó xuất khẩu đạt 267 triệu USD giảm 3,01%, nhập khẩu đạt 187 triệu USD giảm 2,43%.

 Số liệu Hải quan xuất nhập khẩu Việt Nam-Đan Mạch năm 2013. ĐVT: triệu USD

                                                         
Kim ngạch
Xuất khẩu
Nhập khẩu
Giá trị
445
267
187
Tăng giảm so với năm 2012 (%)
-2,77
-3,01
-2,43

Về mặt hàng xuất khẩu

Các sản phẩm Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Đan Mạch gồm dệt may, giầy dép, đồ gỗ, hàng kim khí, thủ công mỹ nghệ, máy móc thiết bị, cà phê …và nhập chủ yếu là máy móc thiết bị, hoá chất, dược phẩm, sản phẩm sữa, nguyên liệu thô…

Trước đây, dệt may là nhóm hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong các mặt hàng xuất khẩu của ta sang thị trường Đan Mạch. Tuy nhiên, gần đây kim ngạch xuất khẩu dệt may sang Đan Mạch đã giảm 20,04% từ 114,3 triệu USD năm 2012 xuống còn 91,4 triệu USD năm 2013. Ngược lại, nhóm hàng máy móc thiết bị xuất khẩu sang Đan Mạch lại tăng đột biến từ 9 triệu USD năm 2012 lên 15 triệu USD năm 2013, tăng 66,7%. Trong năm 2013, xuất khẩu thủy sản đạt 30 triệu USD, tăng 9,09%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 14,1 triệu USD, tăng 9,3 %; giày dép đạt 28,6 triệu USD, giảm 0,35 %, tuy nhiên mức giảm này rất nhỏ nên có thể coi kim ngạch xuất khẩu giày dép sang Đan Mạch tương đối ổn định.

Số liệu Hải quan xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Đan Mạch năm 2013. ĐVT: triệu USD
 
Dệt may
Hàng thuỷ sản
Giầy dép
Gỗ và SP gỗ
Máy móc thiết bị
Giá trị kim ngạch
91,4
30
28,6
14,1
15
Thay đổi so với năm 2012 (+/- %)
-20,04
+9,09
-0,35
+9,3
+66,7
 
Về mặt hàng nhập khẩu

Trong năm 2013,Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch chủ yếu gồm: máy móc thiết bị đạt 30,5 triệu USD, giảm 35,7%, hàng thủy sản đạt 28,1 triệu USD, giảm 32,32% so với cùng kỳ năm 2012. Riêng các mặt hàng sữa và sản phẩm từ sữa, sản phẩm hóa chất, và dược phẩm tăng kim ngạch nhập khẩu so với năm 2012, cụ thể: sữa và sản phẩm sữa tăng từ 38,3 triệu USD lên 45,4 triệu USD, tăng 18,5%; sản phẩm hóa chất tăng từ 19,14 triệu USD lên 28,1 triệu USD, tăng 46,8%; dược phẩm tăng từ 15,6 triệu USD lên 19,9 triệu USD, tăng 27,6%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Đan Mạch năm 2013.ĐVT: triệu USD
 
 
Máy móc, thiết bị
Sữa và SP từ sữa
Sản phẩm hoá chất
Hàng thủy sản
Dược phẩm
Giá trị kim ngạch
30,5
45,4
28,1
11,1
19,9
Thay đổi so với năm 2012 ( %)
-35,7
+ 18,5
+ 46,8
-32,32
+27,6

Nguồn: Thị trường nước ngoài