Lượng thuốc lá nguyên liệu (Mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 là 46.305 tấn. Như vậy, lượng hạn ngạch nhập khẩu trong năm 2015 sẽ nhiều hơn so với năm 2014 5.205 tấn (hạn ngạch năm 2014 là 44.100 tấn).

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 49/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương và có hiệu lực từ ngày 1-1-2015 đến hết ngày 31-12-2015.

Theo Thông tư 49, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng cho sản xuất thuốc lá điếu một tỷ lệ nhất định thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu do Bộ Công Thương xác nhận.

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Nguồn: Báo Hải quan