Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10 năm 2014 (từ 16/10/2014 đến 31/10/2014) đạt hơn 15,41 tỷ USD, tăng 20,1% tương ứng tăng hơn 2,58 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2014. Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 9,69 tỷ USD, tăng 25,8% tương ứng tăng gần 1,99 tỷ USD so với nửa đầu tháng 10/2014.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 10/2014 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 10/2014 đạt hơn 245,3 tỷ USD, tăng 12,8% tương ứng tăng hơn 27,8 tỷ USD so với 10 tháng năm 2013. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến hết tháng 10/2014 đạt hơn 145,62 tỷ USD, tăng 13,1% tương ứng tăng hơn 16,91 tỷ USD so với 10 tháng năm 2013 và chiếm 59,4% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong kỳ 2 tháng 10/2014, cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư gần 374 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 10/2014 thặng dư hơn 2,36 tỷ USD. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư trong kỳ 2 tháng 10/2014 đạt 679 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của khối này từ đầu năm đến hết tháng 10/2014 đạt mức thặng dư hơn 8,08 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2014 đạt hơn 7,89 tỷ USD, tăng 27,4% (tương ứng tăng gần 1,7 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 10/2014.

Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 10 tăng mạnh so với kỳ 1 tháng 10/2014 chủ yếu do tăng giảm ở một số nhóm hàng sau: Điện thoại các loại và linh kiện tăng 463 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 228 triệu USD; máy móc. thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 188 triệu USD; giầy dép các loại tăng 124 triệu USD; hàng thủy sản tăng 94 triệu USD; sắt thép các loại tăng 74 triệu USD;… Trong khi đó chỉ có một số ít nhóm hàng có kim ngạch giảm so với kỳ trước như: Gạo giảm 24 triệu USD; quặng và khoáng sản khác giảm 8 triệu USD; cà phê giảm 8 triệu USD;…

Như vậy, tính đến hết tháng 10/2014, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam hơn 123,83 tỷ USD, tăng 14,1% tương ứng tăng hơn 15,28 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 10/2014 đạt gần 5,19 tỷ USD, tăng 32% tương ứng tăng gần 1,26 tỷ USD so với kỳ 1 tháng 10/2014, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng năm 2014 của nhóm các doanh nghiệp này lên hơn 76,85 tỷ USD, tăng 15,3% tương ứng tăng gần hơn 10,19 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm 61,1% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2014 đạt gần 7,52 tỷ USD, tăng 13,3% (tương ứng tăng 884 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 10/2014.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 10/2014 tăng so với kỳ 1 tháng10/2014 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: Điện thoại và linh kiện tăng 205 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 195 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 125 triệu USD; vải các loại tăng 72 triệu USD; sắt thép các loại tăng 51 triệu USD;... Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch giảm như: Xăng dầu các loại giảm 77 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 21 triệu USD; khi đốt hóa lỏng giảm 15 triệu USD;...

Như vậy, tính đến hết tháng 10/2014, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 121,47 tỷ USD, tăng 11,5% (tương ứng tăng gần 12,52 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt gần 4,51 tỷ USD, tăng 19,3% tương ứng tăng 728 triệu USD so với kỳ 1 tháng 10/2014, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đến hết tháng 10/2014 đạt hơn 68,77 tỷ USD, tăng 10,8% tương ứng tăng gần 6,72 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 56,6% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

Nguồn: TCHQ