Số liệu mới công bố của Tổng cục Hải quan cho thấy, tăng trưởng xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 1/2014 giảm, song tổng thể cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu tới 1,44 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước tháng 1/2014 đạt 21,48 tỷ USD, giảm 9,9% so với tháng 12/2013 và giảm 3% so với kết quả thực hiện của tháng 01/2013. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 11,46 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng 12/2013 và giảm 0,8% so với tháng 1/2013; kim ngạch nhập khẩu đạt 10,02 tỷ USD, giảm 17,8% so với tháng 12/2013 và giảm 5,5% so với tháng 1/2013.

Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu do khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện trong tháng 1/2014 đạt 12,63 tỷ USD, chiếm 58,8% tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước. Trong đó, xuất khẩu đạt 7,02 tỷ USD, tăng 3,6% so với tháng 12/2013 và tăng 4,3% so với thực hiện của tháng 1/2013; nhập khẩu đạt 5,61 tỷ USD, giảm 11% so với tháng 12/2013 và giảm 4,8% so với tháng 1/2013.

Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu khối các doanh nghiệp trong nước thực hiện đạt 8,85 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 4,44 tỷ USD, giảm 8,7% so với tháng 12/2013 và giảm 7,9% so với tháng 1/2013; nhập khẩu là 4,41 tỷ USD, giảm 25,1% so với tháng 12/2013 và giảm 6,4% so với tháng 1/2013.

Diễn biến nêu trên cho thấy, trong tháng đầu năm 2014, khối doanh nghiệp FDI vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng xuất khẩu (tuy chưa cao), còn các doanh nghiệp trong nước tăng trưởng xuất khẩu suy giảm. Xét về cán cân thương mại (giá trị xuất khẩu so với giá trị nhập khẩu) thì các doanh nghiệp FDI trong tháng đầu năm đã xuất siêu tới 1,41 tỷ USD, còn các doanh nghiệp trong nước xuất siêu khoảng 31 triệu USD. Tính chung tổng thể cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 1/2014 của cả nước xuất siêu được 1,44 tỷ USD. Đây là mức thặng dư thương mại cao nhất đạt được từ trước tới nay.

Đóng góp tích cực vào thặng dư thương mại trong tháng 01/2014 phải kể đến một số mặt hàng xuất khẩu gia tăng về kim ngạch nằm trong nhóm ngành hàng thu hút nhiều lao động truyền thống như dệt may, giày dép, gỗ, sản phẩm gỗ, thuỷ sản; và nhóm sản phẩm thuộc các ngành hàng công nghệ cao như điện thoại các loại và linh kiện, máy móc thiết bị, dụng cụ & phụ tùng...

Trong đó, xuất khẩu hàng may mặc đạt hơn 1,9 tỷ USD, tăng 10,6% so với tháng 12/2013 và tăng 21,7% so với tháng 01/2013. Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản là 3 đối tác lớn nhất nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong tháng 01 với kim ngạch và tốc độ tăng so với tháng 1/2013 lần lượt là 955 triệu USD, tăng 23,3%; 302 triệu USD, tăng 26,4%; 228 triệu USD, tăng 10,4%.

Mặt hàng giầy dép xuất khẩu đạt 860 triệu USD, tăng 5,9% so với tháng 01/2013. Trong đó, xuất khẩu sang EU đạt 328 triệu USD, tăng 11,1%; sang Hoa Kỳ đạt 248 triệu USD, tăng 4,5%; sang Nhật Bản đạt 56 triệu USD, tăng 41,1%; sang Trung Quốc đạt 42 triệu USD, tăng 17,5% so với tháng 1/2013.

Mặt hàng thủy sản xuất khẩu đạt 584 triệu USD, tăng 22,2% so với tháng 01/2013. Trong đó, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 156 triệu USD, tăng 96,6%; sang EU đạt 96,5 triệu USD, tăng 11,8%; sang Nhật Bản đạt 87,3 triệu USD, tăng 22,1%; sang Hàn Quốc đạt 48 triệu USD, tăng 30,9% so với tháng 01/2013.

Điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu đạt gần 1,7 tỷ USD, tăng 38,3% so với tháng 12/2013 và tăng 14,6% so với tháng 01/2013. Trong đó, xuất khẩu sang EU đạt 579 triệu USD, giảm 13,9%; sang các Tiểu vương Quốc Ảrập Thống nhất đạt 254 triệu USD, tăng 7,9%; sang Hoa Kỳ đạt 127 triệu USD, tăng gấp hơn 10 lần so với tháng 1/2013.

Nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng xuất khẩu đạt 539 triệu USD, tăng 8,6% so với tháng 01/2013. Trong đó, xuất sang Nhật Bản đạt 112 triệu USD, tăng 4,9%; sang Hoa Kỳ đạt 99 triệu USD, tăng 40%; sang Hồng Kông đạt 31,2 triệu USD, tăng 31,6%; sang Trung Quốc đạt 31,1 triệu USD, tăng 18,6 so với tháng 1/2013)...

Nguồn: Baocongthuong.com