Lần thứ hai liên tiếp kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007 Việt Nam xuất siêu.

Với mức ước năm 2013 xuất siêu 863 triệu USD, lần thứ hai liên tiếp kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007 xuất siêu. Năm 2007 Việt Nam nhập siêu với tỷ lệ 29,1%, năm 2008 tỷ lệ 28,8%, năm 2009 tỷ lệ 22,5%, năm 2010 tỷ lệ 17,5%, năm 2011 tỷ lệ 10,1% so với kim ngạch xuất khẩu, nhưng năm 2012 Việt Nam đã xuất siêu 749 triệu USD, năm 2013 ước xuất siêu 863 triệu USD.

Báo cáo về tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 12 và 12 tháng năm 2013 cho thấy, tháng 12, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 11,6 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 7 tỷ USD, tăng 16,3%, các doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 4 tỷ USD, tăng 6,7% so với chùng kỳ năm 2012.

Tính chung 12 tháng năm 2013 kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 132,17 tỷ USD, tăng khoảng 15,4% so với năm 2012, tương đương với 17,64 tỷ USD, cao hơn mục tiêu Quốc hội đề ra (tăng 10%). Trong đó, các doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ trọng 33%, ước đạt 43,75 tỷ USD, tăng 3,5%, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) chiếm tỷ trọng 61,4% ước đạt 88,4 tỷ USD, tăng 26,8% so với năm 2012. (Phụ lục 5).

Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 12 ước đạt 11,5 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 6,4 tỷ USD, tăng 22,3%, của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 5,1 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Tính chung 12 tháng năm 2013, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt khoảng 131,3 tỷ USD, tăng khoảng 15,4% so với năm 2012, tương đương với 17,5 tỷ USD. Trong đó, khối các doanh nghiệp trong nước ước đạt 56,8 tỷ USD, chiếm 43,3% tổng KNNK, tăng 5,6%; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 74,4 tỷ USD, chiếm 56,7%, tăng 24,2% so với năm 2012.

Tháng 12 xuất siêu 100 triệu USD, tính chung 12 tháng xuất siêu 863 triệu USD, bằng 0,65% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó: Khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu 13 tỷ USD; khu vực FDI không kể dầu thô xuất siêu khoảng 6,7 tỷ USD, kể cả dầu thô xuất siêu khoảng 13,9 tỷ USD.

(Nguồn Diễn Đàn Doanh Nghiệp)