Doanh nghiệp quan tâm, xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Áo (at@moit.gov.vn; +43 699 120 88 444).
Thương vụ Việt Nam tại Áo
Nguồn: Vietnamexport