Một Công ty Algieria cần mua các loại thiết bị đánh bắt, nuôi trồng thủy sản: Lưới, lồng, tàu thuyền và các loại phụ kiện.

Doanh nghiệp nào có khả năng, đề nghị liên hệ: 

MAGNOLIA CONNECTION ALGERIA.
Adresse. Villa 30 lotissemnet Meguennouche Gue De Copnstantine 
ALGER ALGERIE.
Tel fax; 00.213.21.559.343.

E-mail : magalger@yahoo.fr
Contact : Mr. D.KESRAOUI

Mobile : 00.213.550.514.297./ 0662.859.409.

Nguồn: ttnn.com