Mọi chi tiết xin liên hệ ông Dante Miyakawa

宮川ダンテ / DANTE MIYAKAWA

E-mail: sdbdm@sandia.co.jp

SANDIA DO BRASIL LTDA.

TRADING Import | Export – DISTRIBUTION – REPRESENTATION

Offices: São Paulo Brazil | Tokyo Japan | Hong Kong , Shanghai China

http://www.sandiaatacado.com.br

TEL: 55-11-3207-2916 – FAX: 55-11-3271-3802

Hoặc Thương vụ Việt Nam tại Brazil qua địa chỉ email ecoviet@terra.com.br hoặc br@moit.gov.vn.

Điện thoại: + 55 11 32766776 + 55 11 32766776 FREE 

www.ecoviet.com.br

Nguồn: vietnamexport.com