Vòng đàm phán Đô-ha đã trì trệ trong 12 năm qua, làm ảnh hưởng lớn đến niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào tương lai của hệ thống thương mại đa phương. Gói Ba-li đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 9 (MC9) tháng 12 vừa qua tại Ba-li, In-đô-nê-xi-a là một đột phá mới của WTO. Gói Ba-li được xác định bao gồm 03 cấu thành chính là (i) Hiệp định thuận lợi hóa thương mại (TF); (ii) Gói cam kết nông nghiệp; và (iii) Gói cam kết phát triển.

Nhằm giúp các cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ về nội dung của Gói cam kết này cũng như những tác động đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng, từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 01 tháng 8 năm 2014, Bộ Công Thương phối hợp với Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) tổ chức hội thảo “Gói cam kết Ba-li của WTO – Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam” tại 03 miền, dự kiến:

- Tại Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2014;

- Tại TP. HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2014;

- Tại Đà Nẵng, ngày 01 tháng 8 năm 2014.

Bộ Công Thương trân trọng kính mời quý cơ quan/đại biểu tham dự 03 hội thảo nói trên.

Chương trình dự kiến và Mẫu đăng ký đại biểu tại 03 miền, dự kiến như sau:

- Hà Nội; (click here to download)

- TP. HCM; (click here to download)

- Đà Nẵng. (click here to download)

Đăng ký tham dự và thông tin chi tiết xin liên hệ:

Bộ Công Thương (Vụ Chính sách thương mại đa biên, Phòng WTO, Tel: 2220 5420/ 2245).

Hạn đăng ký: 02 ngày trước mỗi Hội thảo.

Nguồn: moit.gov.vn (Vụ Chính sách thương mại đa biên)