Trả lời đề nghị này của tỉnh Bắc Giang, Bộ Công Thương cho rằng chủ trương quy hoạch trung tâm logistics hạng II tại thành phố Bắc Giang là phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên cả nước.

Hiện tại, trung các quy hoạch được duyệt, trung tâm logistics hạng II được đặt tại Ga Kép, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, vị trí Ga Kép không phù hợp do điều kiện giao thông không thuận tiện. Cho nên tỉnh Bắc Giang dự kiến xây dựng trung tâm logistics hạng II tại thành phố Bắc Giang.

Bộ Công Thương ủng hộ chủ trương này và đề nghị Bắc Giang triển khai thực hiện việc chuẩn bị đầu tư xây dựng theo đúng quy định pháp luật và phối hợp với các bộ ngành để đảm bảo phù hợp các quy hoạch.

Phạm Hà Nam