Quyết định 1929/QĐ-TTg trợ giúp trẻ tự kỷ giai đoạn 2021 – 2030

 
Ngày 25/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1929/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030.

10:30 | 03/12/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác