Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam: là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Ngành.
Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam: là hệ thống thông tin nội bộ có chức năng hỗ trợ việc tiếp nhận, giải quyết, theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội; được phép kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là Nghị định số 61/2018/NĐ-CP).
Dịch vụ công trực tuyến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (gọi tắt là dịch vụ công trực tuyến): là dịch vụ hành chính công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cung cấp các thông tin cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng và được công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
Theo Quyết định này, cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin một cửa điện tử của ngành.
Cổng dịch vụ công này đảm bảo vận hành liên tục 24/24 giờ hàng ngày, nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí thực hiện cho các tổ chức, cá nhân; không gây phiền hà, ách tắc trong quá trình giải quyết.
Khi sử dụng cổng dịch vụ công, nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông điệp dữ liệu hoặc thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu.
Cấm công chức, viên chức tiếp nhận tự ý tạo phiếu tiếp nhận ngoài hệ thống thông tin một cửa điện tử để trả cho các tổ chức, cá nhân. Các tổ chức, cá nhân khi tham gia sử dụng cổng dịch vụ công phải có nghĩa vụ bảo vệ tài khoản được cung cấp để đăng nhập. Nghiêm cấm việc gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tài khoản, chữ ký số của người khác.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định 352/QĐ-BHXH tại đây.

Nguồn: VITIC