Thông tư qui định không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đối với mặt hàng đường (mã HS 1701) có xuất xứ từ các nước ASEAN theo qui định của pháp luật hiện hành.
Số lượng đường nhập khẩu từ các nước ASEAN không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do Bộ Công thương công bố theo cam kết của WTO áp dụng với các nước WTO.
Thuế suất thuế nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN thực hiện theo qui định của Chính phủ.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
Xem chi tiết Thông tư 23 tt23-2019-bct_RVXO.pdf.
Nguồn: VITIC