Do tác động của việc nghỉ học kéo dài, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, cụ thể:
- Kết thúc học kỳ I trước ngày 20/2, hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 28/6 và kết thúc năm học trước ngày 30/6 (thay vì hoàn thành học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 hàng năm);
- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/7 (thay vì trước ngày 15/6);
- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8 (thay vì trước ngày 31/7).
Đồng thời, theo Quyết định này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm báo cáo về Bộ tình hình chuẩn bị năm học và tổ chức khai giảng trước ngày 10/9; sơ kết học kỳ I trước ngày 30/01; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 31/7 (mọi năm là trước ngày 25/6).
Khung kế hoạch thời gian năm học sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này áp dụng đối với năm học 2019-2020.
Xem chi tiết Quyết định 514/QĐ-BGDĐT tại đây.

Nguồn: VITIC