Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNT đã bổ sung vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT một số loại thuốc bảo vệ thực vật như sau:

- Thuốc trừ sâu: 65 loại thuốc (như W-ram 600WP; Alantic 140WP;...);

- Thuốc trừ bệnh: 76 loại thuốc (như A zol 450SC; Aha 500SC;...);

- Thuốc trừ cỏ: 09 loại thuốc (như Beeco 345EC; Fony 360SC;...);

- Thuốc điều hòa sinh trưởng: 1 loại thuốc;

- Thuốc trừ ốc: 6 loại thuốc;

- Thuốc trừ chuột: 1 loại thuốc;

- Thuốc trừ mối: 1 loại thuốc;

- Thuốc khử trùng kho: 1 loại thuốc.

Bên cạnh đó, Thông tư 06 cũng sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký; tên thương phẩm và dạng thuốc; đơn vị tính và hàm lượng hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm:

- Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký: 46 trường hợp;

- Sửa đổi tên thương phẩm và dạng thuốc: 03 trường hợp;

- Sửa đổi đơn vị tính, hàm lượng hoạt chất: 05 trường hợp.

(Xem chi tiết tại Phụ lục I)

Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 25/4/2017.

Nguồn: thuvienphapluat.vn