Quy chế quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, trả lời và công khai các câu hỏi của độc giả trong thực hiện chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính tại chuyên mục Hỏi đáp chính sách tài chính trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.
Theo đó, khi nhận được câu hỏi, trong ngày làm việc, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Cục THTK) phân loại, chuyển câu hỏi đến đơn vị nghiệp vụ hoặc đến đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp để trả lời. Nếu câu hỏi không thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, Cục THTK phải phản hồi cho độc giả, nêu rõ lý do không trả lời.
Thời hạn cập nhật nội dung trả lời trên Hệ thống hỏi đáp chính sách tài chính tự động là 05 ngày làm việc. Trường hợp câu hỏi phức tạp hoặc có liên quan đến các đơn vị khác cần xin ý kiến thì thời hạn là 08 ngày.
Nếu không thể trả lời trong thời hạn thì định kỳ 08 ngày, đơn vị nghiệp vụ cần cập nhật trạng thái mới trong Hệ thống hỏi đáp chính sách tài chính là đang xử lý và ghi rõ thời hạn trả lời để Cục THTK biết và thông báo cho độc giả.
Cục THTK phải công khai nội dung câu trả lời lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, đồng thời gửi thư điện tử cho độc giả trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được câu trả lời.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/6/2019.
Quyết định này làm hết hiệu lực Quyết định 30/QĐ-BTC.
Xem chi tiết Quyết định 1106/QĐ-BTC tại đây.