Sửa đổi khoản 7 và bổ sung khoản 14 Điều 3 như sau:

- Thông tin định danh thiết bị đặt lệnh là thông tin gắn với mỗi thiết bị dùng để nhận dạng thiết bị khi thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến.

- Lần thực hiện giao dịch là lần nhà đầu tư đăng nhập hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến để thực hiện các lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến.
Điểm e khoản 1 Điều 6 được sửa đổi như sau:
- Cung cấp phương thức giao dịch qua điện thoại phải trang bị hệ thống tổng đài hoặc thiết bị có chức năng ghi âm, quản lý, tra cứu cuộc gọi. Mọi cuộc gọi đặt lệnh của nhà đầu tư phải được ghi âm, lưu trữ đầy đủ và phải đảm bảo an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu.
- Khi đặt lệnh qua điện thoại, nhà đầu tư cũng phải sử dụng số điện thoại đặt lệnh và phải cung cấp thông tin để xác thực. Giao dịch chỉ được thực hiện khi thông tin nhà đầu tư cung cấp trùng khớp với thông tin nhà đầu tư đã đăng ký và lưu trong hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến. Đặc biệt, mỗi lần thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến, nhà đầu tư đều phải thực hiện xác thực.
Ngoài ra, Thông tư này cũng sửa đổi quy định về các thông tin tối thiểu của phiếu lệnh điện tử gồm: Số hiệu lệnh, loại lệnh, số tài khoản đặt lệnh, phương thức giao dịch, mã chứng khoán hoặc tên chứng khoán, số lượng, giá, thời gian giao dịch, thông tin định danh thiết bị đặt lệnh.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2020.
Xem chi tiết Thông tư 73/2020/TT-BTC tại đây.

Nguồn: VITIC