Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, Thành phố đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian qui định; kết quả thực hiện có nhiều tiến bộ. Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, chất lượng; công tác kiểm tra giám sát được tăng cường; công tác sơ tuyển, xét duyệt được coi trọng và thực hiện chặt chẽ; việc niêm yết công khai danh sách công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ được triển khai nghiêm túc, điều động khám tuyển sức khỏe tỷ lệ dưới 3/1 so với chỉ tiêu giao quân; tổ chức Lễ giao, nhận quân bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn, đúng quy định; tỷ lệ công dân nhập ngũ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 32,4%. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số đơn vị còn bộc lộ những thiếu sót cần rút kinh nghiệm như: Công tác phối hợp trong rà soát, sơ tuyển nắm nguồn, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ của công dân chưa chặt chẽ, do vậy tỷ lệ công dân nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2 chưa cao; còn có công dân nhập ngũ không đủ tiêu chuẩn bị đơn vị nhận quân loại trả phải bù đổi; tỷ lệ công dân là đảng viên, công chức, viên chức nhập ngũ còn thấp.
Năm 2020, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tiếp tục thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; để hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2020 theo Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
- Chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề và cán bộ, công chức, viên chức để phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở;
- Điều động công dân đi khám sức khỏe không quá 03 người/chỉ tiêu giao quân;
- Tuyển người nào chắc người đó để không xảy ra tình trạng công dân nhập ngũ không đủ tiêu chuẩn bị đơn vị nhận quân loại trả phải bù đổi;
- Kiểm tra, giám định lại sức khỏe công dân bị đơn vị nhận quân loại trả do không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe để làm rõ trách nhiệm, địa phương nào có công dân bị loại trả phải bù đổi;
- Tạo điều kiện thuận lợi dạy nghề, giới thiệu việc làm, nhanh chóng ổn định đời sống cho quân nhân xuất ngũ…
Nguồn: VITIC