Đối tượng áp dụng là:
- Các Doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ , Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, quyết định thành lập; người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Bộ quản lý ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh nắm giữ cổ phần, vốn góp.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định thành lập; người đại diện phần vốn góp của tập đoàn kinh tế, tổng công ty tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.
Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 bao gồm:
- 04 doanh nghiệp cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - 2 doanh nghiệp; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty mẹ; Tổng công ty Lương thực miền Bắc; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khoáng sản.
- 62 doanh nghiệp cổ phần hóa Nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 01 doanh nghiệp; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy sản Hạ Long - 01 doanh nghiệp; Tổng Công ty Cà phê Việt Nam; Tổng công ty Viễn thông MobiFone…
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Quyết định này làm hết hiệu lực một phần Quyết định 58/2016/QĐ-TTg.
Xem chi tiết Quyết định 26/2019/QĐ-TTg tại đây.