Việc miễn tiền thuê đất được áp dụng cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất để trồng cây cao su, có diện tích trồng cao su tái canh từ ngày 1-1-2015 đến ngày 31-12-2020.

Cụ thể, các trường hợp đã thực hiện tái canh từ trước mà đến ngày 1-1-2015 vẫn còn trong thời gian kiến thiết cơ bản, sẽ được miễn tiền thuê đất cho thời gian kiến thiết cơ bản còn lại tính từ ngày này, nhưng tối đa không quá ngày 31-12-2020.

Trường hợp tái canh vườn cây trong giai đoạn từ ngày 1-1-2015 đến 31-12-2020, thời gian được miễn tiền thuê đất tính đúng theo thời hạn trên.

Hồ sơ, thủ tục giải quyết miễn tiền thuê đất thực hiện theo quy định hiện hành như đối với các trường hợp miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản vườn cây.

Nếu người sử dụng đất đã nộp tiền thuê đất cho khoảng thời gian được miễn như trên, số tiền thuê đất đã nộp được xác định là số tiền thuế nộp thừa và thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nguồn: baohaiquan.vn