Theo đó, mục tiêu tổng quát là các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Công Thuơng nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), chủ động nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu của CMCN 4.0 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong phát triển công nghiệp và thương mại.

Cụ thể, nội dung Kế hoạch gồm: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách và thể chế; Hỗ trợ doanh ngiệp tiếp cận và nhanh chóng hấp thu, phát triển các công nghệ của cuộc CMCN 4.0; Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của cơ quan quản lý nhà nước ngành Công Thương; Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; Phát triển nguồn nhân lực ngành Công Thương phục vụ yêu cầu của cuộc CMCN 4.0; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và hợp tác quốc tế.

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động là 60 tỷ đồng. Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh ngiệp hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ lâof Đề án kinh phí chi tiết để thực hiện nhiệm vụ được giao, tổng hợp kinh phí vào dự toàn chi ngân sách hàng năm của Bộ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2017.

Chi tiết Quyết định, xem tại đây.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công thương