Theo đó, người có chức vụ, quyền hạn được xác định là có xung đột lợi ích khi có dấu hiệu rõ ràng cho rằng người đó thuộc hoặc sẽ thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình;
- Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
- Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về công việc liên quan đến bí mật Nhà nước, bí mật công tác, công việc của mình;
- Sử dụng thông tin có được nhờ chức vụ, quyền hạn để vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- Bố trí vợ/chồng, bố, mẹ, con, anh/chị/em ruột giữ chức vụ quản lý nhân sự, kế toán, thủ kho hoặc giao dịch, ký kết hợp đồng cho cơ quan, đơn vị do mình là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu;
- Góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề do mình trực tiếp quản lý hoặc để vợ/chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề đó;
- Ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ/chồng, bố, mẹ, con, anh/chị/em ruột hoặc để doanh nghiệp thuộc sở hữu của những người này tham dự các gói thầu của cơ quan, đơn vị mình khi được giao mua bán, ký kết hợp đồng;
- Có vợ/chồng, bố, mẹ, con, anh/chị/em ruột là người có quyền, lợi ích trực tiếp liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của mình;
- Can thiệp hoặc tác động không đúng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền vì vụ lợi.
Trong Nghị định này, Chính phủ cũng quy định rõ việc tặng quà và nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn như sau:
- Chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định pháp luật;
- Không trực tiếp, gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc mà mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi mình quản lý;
- Nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối; nếu không từ chối được phải giao lại quà cho bộ phận quản lý quà tặng của cơ quan, đơn vị mình để xử lý theo quy định;
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về giải quyết xung đột lợi ích; về thanh tra đối với các doanh nghiệp, tổ chức là công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện.
Nghị định này làm hết hiệu lực Nghị định 107/2006/NĐ-CP; Nghị định 47/2007/NĐ-CP; Nghị định 102/2007/NĐ-CP.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/8/2019.
Xem chi tiết Nghị định 59/2019/NĐ-CP tại đây.