Theo Nghị định này, từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu phí trước bạ tại địa phương.

Từ ngày 01/01/2021 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục áp dụng theo quy định tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.

Cụ thể, mức thu lệ phí trước bạ sẽ được điều chỉnh như sau:
- Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự mức thu là 1%.
- Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 5%.
Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 7,5%.
- Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 3% có thể điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương nhưng không vượt quá 4,5%.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2020.
Xem chi tiết Nghị định 70/2020/NĐ-CP tại đây.

Nguồn: VITIC