Quyết nghị gồm có 2 điều; trong đó giải thích khoản 1, điều 6 và khoản 2 điều 20; điểm c khoản 1 điều 59 của Luật qui hoạch.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký và được áp dụng cùng với Luật Qui hoạch số 21/2017/QH14.
Xem chi tiết Nghị quyết 751 nq751-2019-ubtvqh_JLPH.pdf
Nguồn: VITIC

Nguồn: Vinanet