Theo đó, Quyết định này bổ sung thêm 02 thủ tục hành chính được thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với nội dung cụ thể nêu tại Thông tư số 24/2019/TT-NHNN gồm:
- Thủ tục tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ thanh khoản;
- Thủ tục tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho vay ngành, lĩnh vực được khuyến khích phát triển.
Bên cạnh đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục hành chính sau: Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.
Ngoài ra, Quyết định này cũng thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau: Thủ tục ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép được thay thế bởi Thủ tục đề nghị cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô của Cơ quan Thanh tra , giám sát ngân hàng.
Xem chi tiết Quyết định 2658/QĐ-NHNN tại đây.
 

Nguồn: VITIC