Quyết định gồm có 4 điều:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Danh mục này làm căn cứ để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.
Điều 3. Trong quá trình thực hiện, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty và Hiệp hội ngành nghề tiếp tục đề xuất với Bộ Công Thương để điều chỉnh, bổ sung Danh mục phù hợp với tình hình thực tế.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các mặt hàng như: dây nhôm lõi Composite – ACCC, dây tổn thất thấp lõi thép bọc nhôm - LL-(T)ACSR/AS là những mặt hàng trong nước đã sản xuất được. Đây là căn cứ để các cơ quan chức năng thực hiện chính sách thuế, chính sách quản lý đối với các mặt hàng này.
Xem chi tiết QĐ 1083 qd1083-bct2019_NXDX.PDF
Nguồn: VITIC

Nguồn: Vinanet