Khi có đủ các điều kiện sau, công chức Bộ Tài chính sẽ được cử đi đào tạo sau đại học: Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm cử đi đào tạo được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công chức không quá 40 tuổi, tính từ thời điểm cử đi đào tạo sau đại học lần đầu và có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; Chuyên ngành đào tạo của công chức phải phù hợp với vị trí việc làm hoặc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Riêng đối với viên chức thì chỉ cần đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có), cam kết thực hiện nhiệm vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo và có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm là đủ điều kiện cử đi đào tạo sau đại học.
Tuy nhiên, nếu sau khi được cử đi đào tạo bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng công chức, viên chức mà công chức Tài chính tự ý bỏ việc sẽ phải đền phí đào tạo.
Cụ thể, công chức, viên chức ngành Tài chính sẽ phải đền bù chi phí đào tạo nếu: Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo; Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp; Đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa làm đủ thời gian cam kết theo quy định.
Ngoài ra, các khoản chi phí đền bù, cách tính và các nội dung khác liên quan đến đền bù chi phí đào tạo được quy định cụ thể tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Văn bản này làm hết hiệu lực Quyết định 1648/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính.
Xem chi tiết Quyết định 678/QĐ-BTC tại đây.