Tháng 10/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì trình ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021): Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (khoản 5 Điều 10, khoản 4 Điều 65, khoản 4 Điiều 88,…); Nghị định về đăng ký doanh nghiệp (khoản 6 Điều 26, khoản 5 Điều 30,…).

Ngoài ra, tháng 10/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chủ trì trình ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư (sửa đổi) (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021): Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (khoản 8 Điều 7, khoản 4 Điều 9, khoản 2 Điều 11, Điều 15, Điều 16, khoản 2 Điều 18, Điều 20, Điều 23, Điều 26, Điều 29, Điều 32, Điều 33, Điều 35, Điều 38, Điều 41, Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 47, Điều 48); Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài (khoản 9 Điều 57, khoản 5 Điều 61); Nghị định quy định về xúc tiến đầu tư (Điều 74); Nghị định quy định về giám sát và đánh giá đầu tư (Điều 70); Nghị định quy định về dự án quan trọng quốc gia (Điều 34).

Cũng trong tháng 10/2020, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan chủ trì ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021): Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (khoản 4 Điều 4, khoản 5 Điều 6, khoản 5 Điều 11, khoản 7 Điều 27, khoản 3 Điều 47, khoản 7 Điều 52, khoản 3 Điều 61, khoản 5 Điều 98, khoản 8 Điều 101); Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư về lựa chọn nhà đầu tư (khoản 6 Điều 28, khoản 3 Điều 36, khoản 4 Điều 42, khoản 6 Điều 48).
Xem chi tiết Quyết định 1109/QĐ-TTg tại đây.

Nguồn: VITIC