Trước vướng mắc của Cục Hải quan Hải Phòng trong việc phân loại mặt hàng sản phẩm dệt từ sợi carbon, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn chi tiết về mặt hàng này.
Tổng cục Hải quan cho biết, sản phẩm dệt thoi chủ yếu từ sợi carbon được phân loại căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính.
Đồng thời, tham khảo ý kiến của Viện Dệt may Việt Nam thì định nghĩa chuyên ngành dệt may kết hợp với định nghĩa trong chú giải 5 phần XI Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì các thuật ngữ yarn (sợi) và fibers (xơ), fabric (vải) không thể cùng một nghĩa.
Như vậy, mặt hàng có bản chất là Sản phẩm dệt thoi chủ yếu từ sợi carbon thuộc nhóm 68.15, phân nhóm 6815.10 “- các sản phẩm từ grafit hoặc carbon khác không phải là sản phẩm điện, mã số chi tiết 6815.10.99, thuế suất thuế NK 15%.
Nguồn: Baohaiquan.vn