Kể từ ngày bắt đầu triển khai, Bộ Nông nghiệp Úc sẽ đưa cá ngừ nhập khẩu vào kiểm tra và phân tích theo chương trình kiểm soát thực phẩm nhập khẩu (IFIS) với mức tỷ lệ giám sát là 5% để đánh giá sự tuân thủ các điều kiện theo bảng dưới đây:

Các tài liệu và nhãn mác cung cấp

Xét nghiệm

Kết quả cho phép

Không có tài liệu hay nhãn mác nào chứng minh được các sản phẩm đã được xử lý trực tiếp hay gián tiếp với CO

Carbon monoxide

< 200µg/kg

Nếu không đạt được kết quả trên thì sản phẩm sẽ được coi là không đáp ứng điều kiện.

 

Được dán nhãn là đã được xử lý bằng khói đã lọc, không mùi hoặc không vị

N/A

Sản phẩm cần phải được xác định rõ ràng rằng đã được hun khói. Nếu không, sản phẩm sẽ được coi là không đáp ứng điều kiện.

Được dán nhãn là đã được xử lý trực tiếp bằng CO

N/A

Sản phẩm sẽ được coi là không đáp ứng điều kiện.

 Để biết thêm thông tin chi tiết, Doanh nghiệp có thể tham khảo địa chỉ sau đây:

http://agriculture.gov.au/import/goods/food/notices/ifn08-18

Các tài liệu và nhãn mác cung cấp

Xét nghiệm

Kết quả cho phép

Không có tài liệu hay nhãn mác nào chứng minh được các sản phẩm đã được xử lý trực tiếp hay gián tiếp với CO

Carbon monoxide

< 200µg/kg

Nếu không đạt được kết quả trên thì sản phẩm sẽ được coi là không đáp ứng điều kiện.

 

 

Được dán nhãn là đã được xử lý bằng khói đã lọc, không mùi hoặc không vị

N/A

Sản phẩm cần phải được xác định rõ ràng rằng đã được hun khói. Nếu không, sản phẩm sẽ được coi là không đáp ứng điều kiện.

Được dán nhãn là đã được xử lý trực tiếp bằng CO

N/A

Sản phẩm sẽ được coi là không đáp ứng điều kiện.

Thương vụ Việt Nam tại Ô-xtơ-rây-li-a (Kiêm nhiệm Va-nu-a-tu, Quần đảo Mác-san, Mi-crô-nê-xi-a, Quần đảo Xô-lô-mông)

Nguồn: Moit.gov.vn