Trước ngày 10/7/2018, các cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế được giảm 50% thuế TNCN theo quy định tại Khoản 5, Điều 16, Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 và Thông tư 128.
Tuy nhiên, Nghị định 82/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ 10/7/2018) thay thế Nghị định 29/2008/NĐ-CP, vì có hiệu lực sau ngày 1/1/2009 nên để phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Thuế TNCN 2007, nội dung ưu đãi giảm 50% thuế TNCN cho cá nhân làm việc trong khu kinh tế bị loại bỏ.
Theo khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và khoản 2 Điều 38 Nghị định 34/2016/NĐ-CP thì Thông tư 128 hết hiệu lực vì: Quyết định 01/2018/QĐ-TTg ngày 16/1/2018 đã quy định bãi bỏ Quyết định 72/2013/QĐ-TTg; đồng thời Nghị định 29 là văn bản được quy định chi tiết đã hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị định 82.
Như vậy, từ ngày 26/8/2019 sẽ không còn quy định về giảm 50% thuế TNCN với cá nhân (cả người Việt Nam và người nước ngoài) làm việc tại khu kinh tế.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 26/8/2019
Xem chi tiết Thông tư 42 tt42-2019-btc_MAHM.pdf
Nguồn: VITIC

Nguồn: Vinanet