Thông tư gồm có 5 chương, 16 điều; trong đó đáng chú ý là quy định: Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (Hội đồng) do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập, giúp UBND cấp tỉnh tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.
Mỗi môn học của một cấp học thành lập một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu 15 người, trong đó có ít nhất 2/3 số thành viên là tổ trưởng chuyên môn và giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn học của cấp học đó.
Người đã tham gia biên soạn, chỉ đạo biên soạn, thẩm định, xuất bản, in sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt không được tham gia Hội đồng.
Quy trình lựa chọn sách giáo khoa được triển khai theo 6 bước: 1. Cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn sách giáo khoa; 2. Phòng giáo dục và đào tạo tổng hợp, báo cáo sở giáo dục và đào tạo danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự sách giáo khoa có số cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn từ cao xuống thấp; 3. Sở giáo dục và đào tạo tổng hợp, chuyển cho Hội đồng danh mục sách giáo khoa; 4. Hội đồng tổ chức lựa chọn sách giáo khoa; 5. Sở Giáo dục tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các hội đồng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định; 6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương.
Thông tư 25 có hiệu lực từ ngày 11/10/2020.
Xem chi tiết Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT tt25-2020-bgddt_ARSF.pdf

Nguồn: VITIC