Theo đó, từ 01/6/2019, bốn loại tài sản sau đây sẽ không còn được miễn lệ phí trước bạ nữa:

Thứ nhất, tài sản của doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa thành sở hữu công ty cổ phần hoặc các hình thức sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước khác theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp mới không còn được miễn nộp lệ phí trước bạ.
Thứ hai, tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do giấy chứng nhận bị mất, rách nát, ố, nhòe, hư hỏng. Khi có đề nghị của tổ chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận và các tổ chức, cá nhân này phải nộp lệ phí trước bạ.
Thứ ba, tàu, thuyền đánh bắt thuỷ, hải sản và thứ tư là nhà xưởng của cơ sở sản xuất, bao gồm cả nhà bảo vệ, nhà điều hành, nhà để máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh; nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Ngoài ra, giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại tài sản khác không còn là giá mua bán thực tế trên thị trường nữa.
Thông tư này còn sửa đổi quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, tài sản khác và bãi bỏ quy định về kê khai, thu, nộp lệ phí trước bạ tại Thông tư 301/2016/TT-BTC.
Thông tư này:
- Làm hết hiệu lực một phần Thông tư 301/2016/TT-BTC;
- Hướng dẫn Nghị định 140/2016/NĐ-CP
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/6/2019.
Xem chi tiết Thông tư 20/2019/TT-BTC tại đây.