Nghị định gồm có 5 Chương, 80 Điều và bản phụ lục Phiếu đăng ký dự tuyển. Theo quy định mới, việc tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét tuyển do cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định và được thực hiện riêng đối với từng nhóm đối tượng sau đây:
Thứ nhất, người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Thứ hai, người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học.
Thứ ba, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quy định về đối tượng được tiếp nhận vào làm công chức đó là: viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã; Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị,… Kế toán trưởng và người đang giữ chức vụ, chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ…
Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.
- Bãi bỏ Quyết định 27/2003/QĐ-TTg, Nghị định 24/2010/NĐ-CP, Nghị định 93/2010/NĐ-CP
- Làm hết hiệu lực một phần Nghị định 06/2010/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP

Nguồn: VITIC