Đề án nhằm tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phấn đấu đến hết năm 2025, 50% cán bộ, công chức trung ương và 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, địa phương dưới 40 tuổi đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.
Với viên chức yêu cầu 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên. Với cán bộ xã yêu cầu 20% công chức và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên đến hết năm 2025.
Theo từng giai đoạn 5 năm, hàng năm các bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát thực trạng và tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.
Yêu cầu đạt chuẩn trình độ của Thủ tướng không chỉ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm mà còn có ý nghĩa trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, chất lượng cao, có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công việc và làm việc trong môi trường quốc tế.
Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2019 đến hết năm 2030.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định 1659/QĐ-TTg tại đây.
Nguồn: VITIC