Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 8 năm 2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng.