Công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2015.

Doanh thu thuần quý II/2015 giảm 10% so với cùng kỳ, đạt 155 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm 22% nên lợi nhuận gộp OCH cao hơn cùng kỳ năm trước, đạt 66,6 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm trong khi chi phí tài chính tăng gấp đôi cùng kỳ là nguyên nhân khiến OCH lỗ trong quý này. Khoản lỗ trước thuế là 31 tỷ đồng và sau thuế là 40 tỷ đồng.

Trước đó, OCH báo lỗ hơn 11 tỷ đồng trong quý I. Như vậy, 6 tháng đầu năm, OCH lỗ 51 tỷ đồng.

   

Tại ngày 30/6, các khoản mục trên bảng cân đối kế toán của OCH không có nhiều biến động so với thời điểm cuối năm 2014.

OCH phải thu ông Hà Trọng Nam vẫn không thay đổi, đạt 628 tỷ đồng, trong đó 500 tỷ đồng là phải thu dài hạn (đã được trích lập dự phòng khó đòi).

OCH vay nợ ngắn hạn 530 tỷ đồng, trong đó 500 tỷ đồng vay Maritime Bank, vay nợ dài hạn 518 tỷ đồng Ocean Bank.

Minh Quân

Theo HNX