CTCP Kỹ thuật Thủy điện Sông Đà (MCK: SDE) vừa công bố Bao cáo tài chính soát xét bán niên 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Theo kết quả kiểm toán, 6 tháng đầu năm, công ty lỗ sau thuế gần 9 tỷ đồng. Trước đó, theo báo cáo tự lập, công ty lỗ 2,2 tỷ đồng. Như vậy, khoản lỗ sau kiểm toán đã tăng gấp 4 lần. 

 


Nguyên nhân có thể thấy là chi phí tài chính tăng từ 289 triệu đồng lên 6,1 tỷ đồng vào cuối kỳ. Kiểm toán ghi nhận thêm khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư 6 tỷ đồng trong kỳ. 
Tại thời điểm 30/6/2015, lỗ lũy kế của SDE là 8,9 tỷ đồng, chiếm hơn 50% vốn điều lệ.

Khổng Chiêm