Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cao su thiên nhiên SVR10 =6300 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt NamVN

TAN

1370

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%

TAN

1450.59

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 6.336 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt NamVN

TAN

1233

ICD T.CANG LONG BINH

FOB

Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 10 ( đã sơ chế, hàng đóng đồng nhất trọng lượng 33.33KGS/ kiện )VN

TAN

1460

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 5S (0077-D).VN

TAN

1504.939

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%

TAN

1665

XNK TAY NAM

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%

TAN

1740.745

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50, DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%.

TAN

1650

CANG ICD SOTRANS

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 VN

TAN

1570

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35 KG(QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR CV60VN

TAN

1586.488

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%

TAN

1648.09

CANG ICD SOTRANS

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%

TAN

1679.18

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV60, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 80 PALLET NHỰA, ĐẾ GỖ, BAO THƯỜNG)VN

TAN

1651.984

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV60, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 80 PALLET NHỰA, ĐẾ GỖ, BAO MỎNG)VN

TAN

1692.937

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - đóng đồng nhất 1200 kg/kien, xuất xứ Việt NamVN

TAN

1530

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 3L ( đã sơ chế, hàng đóng đồng nhất trọng lượng tịnh 1200 kg/kiện)VN

TAN

1495

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%

TAN

1555

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3LVN

TAN

1525

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%

TAN

1555

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%

TAN

1540

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC