Mặt hàng
Qui cách
Đvt
Đơn giá (NDT)
So với ngày 28/7
Rare Earth Carbonate
REO 42.0-45.0%
Tấn
22000-24000
0
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
14200-15000
0
Cerium Oxide
CeO2/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13500-14500
0
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
Tấn
490000-510000
25000
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
365000-375000
7500
Samarium Oxide
Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13000-14000
0
Europium Oxide
Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
600-640
-35
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
89000-91000
2000
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
4000-4100
100
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1300-1320
60
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
180000-190000
3500
Yttrium Oxide
Y2O3/TREO 99.995-99.999%
Tấn
20000-22000
0
Pr-Nd Oxide
(Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0%
Tấn
400000-420000
27500
Lanthanum Metal
La/TREM≥99.0%
Tấn
35000-37000
0
Cerium
Ce/TREM≥99.0%
Tấn
35000-36000
0
Praseodymium
Pr/TREM 96.0-99.0%
Tấn
530000-550000
40000
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
480000-500000
45000
Terbium
Tb/TREM≥99.9%
Kg
5200-5300
200
Dysprosium
Dy/TREM≥99%
Kg
1950-2050
150
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
220-230
0
La-De Metal
Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5%
Tấn
31000-33000
0
Pr-Nd alloy metal
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5%
Tấn
515000-535000
45000
Pr-Nd-Dy alloy metal
TREM≥99.0%
Tấn
370000-373000
0
Battery-grade mix
TREM≥99.0% Nd/TREM≥15%
Tấn
140000-150000
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1300000-1320000
50000
Holmium iron
HoFe≥99% Ho≥80%
Tấn
430000-450000
0
Holmium oxide
Ho2O3≥99.5%
Tấn
410000-430000
0

Ghi chú : lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

1 USD =6,7191 NDT

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: Vinanet