Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Đvt: Uscent/lb

Mar'18

-

-

-

15,16 *

15,16

May'18

-

-

-

15,02 *

15,02

Jul'18

-

-

-

15,04 *

15,04

Oct'18

-

-

-

15,21 *

15,21

Mar'19

-

-

-

15,69 *

15,69

May'19

-

-

-

15,66 *

15,66

Nguồn: Tradingcharts.com