Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

NEP 5% TAM (ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 40,000 BAO PP 25KG TỊNH/BAO)&VN

TAN

447

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo nếp 10% tấm, NW: 50 kg/bao, GW: 50.13 kg/bao&VN

TAN

454

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo nếp VN 10% tấm xuất khẩu(LONG AN) -bao 50kg; Kèm 104 bao rỗng cấp miễn phí; gía =450 USD/T/FOB- (1cont/ 26tan)&VN

TAN

450

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo thơm (KDM) 4% tấm, gồm 19950 bao tịnh 5x5kg, ca bi 25.289kg, va 3% bao rỗng giao kèm theo (đóng đồng nhất)&VN

TAN

543

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Jasmine Việt Nam 5% tấm. Hàng đóng đồng nhất bao PA 1Kg, 20 bao 1Kg đóng vào 01 thùng carton. &VN

TAN

555

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 15% tấm, hàng đóng đồng nhất bao PP 25Kg. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng&VN

TAN

333

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo trang 5% tấm; 25400 bao; đóng đồng nhất trong bao BOPP 50kg; cả bì 50.18kg; 2% bao rỗng giao kèm&VN

TAN

358,75

PHAO SR6

FOB

Gạo Vietnam 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao BOPP, trọng lượng tịnh 50 kg/bao.&VN

TAN

480

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tấm Jasmine Việt Nam&VN

TAN

385

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tấm Jasmine Việt Nam(50kg/bao)&VN

TAN

392

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Tấm Việt Nam ( hàng đóng đồng nhất 50 kg/bao)&VN

TAN

318

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo thơm 100% tấm; 34000 bao; đóng đồng nhất trong bao BOPP 50kg; cả bì 25.175kg; 2% bao rỗng giao kèm&VN

TAN

356,5

PHAO SR6

FOB

Tấm gạo thơm VN 100% tấm xuất khẩu -bao 50kg; Kèm 26 bao rỗng cấp miễn phí; gía =365 USD/T/FOB- (1cont/ 26tan)&VN

TAN

365

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC