Mặt hàng

Giá (USD/tấn)

Phương thức thanh toán - Cửa khẩu

Gạo nếp 10% tấm

410

FOB -Cảng Cát Lái (HCM)

Nếp trắng 2% tấm

550

FOB -Cảng Cát Lái (HCM)

Gạo 5% tấm

350

FOB -Cảng Cát Lái (HCM)

Gạo trắng hạt dài 5% tấm - OM6976

481

FOB -Cảng Cát Lái (HCM)

Gạo trắng 100% tấm

365

FOB -Cảng Cát Lái (HCM)

Nguồn: VITIC