Mặt hàng

Giá (USD/tấn)

Điều kiện giao hàng – Cửa khẩu

Gạo nếp trắng KK10 , 5% tấm

550

FOB-Cảng Cát Lái

Gạo nếp 10% tấm

398

FOB-Cảng SPI-TC

Nếp Việt Nam 10% tấm

405

FOB-Cảng Cát Lái

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm (giống 504).

377

FOB-Cảng Mỹ Thới – An Giang

Gạo 5% tấm

403

FOB-Cảng Cát Lái

Gạo trắng Việt Nam hạt dài 5% tấm 5451

459

FOB-Cảng Mỹ Thới – An Giang

Gạo JASMINE 100% tấm

376,2

FOB-Cảng Cát Lái

Tấm nếp 100% tấm

422

FOB-Cảng Cát Lái

Tấm thơm JASMINE

390

FOB-Cảng Mỹ Thới – An Giang

Nguồn: VITIC