Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

368,90

370,00

365,60

368,10

368,90

Sep'17

358,50

359,80

354,80

357,00

358,50

Nov'17

346,20

349,00

345,60

347,00

348,20

Jan'18

-

353,70

353,70

353,70

352,90

Mar'18

-

-

-

343,00

357,00

May'18

-

-

-

348,10

355,90

Jul'18

-

-

-

344,50

352,30

Nguồn: Tradingcharts.com