Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

373,00

375,00

370,10

374,50

370,30

Nov'17

358,90

360,50

356,60

360,50

356,50

Jan'18

362,50

364,90

362,50

364,90

361,90

Mar'18

-

-

-

374,70

366,50

May'18

-

-

-

370,00

366,40

Jul'18

-

-

-

344,50

357,40

Sep'18

-

-

-

-

353,80

Nguồn: Tradingcharts.com