Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

362,00

365,30

361,80

363,30

363,00

Sep'17

345,40

348,40

345,20

345,90

347,50

Nov'17

-

343,00

340,90

341,90

341,60

Jan'18

-

350,30

349,90

353,00

350,30

Mar'18

-

-

-

343,00

356,40

May'18

-

-

-

348,10

355,30

Jul'18

-

-

-

344,50

351,70

Nguồn: Tradingcharts.com